Home

Rio deklarationen

Rio-deklarationen om miljö och utveckling Motion 1993/94:Jo690 av Margareta Winberg m.fl. (s) av Margareta Winberg m.fl. (s) FN:s miljökonferens 1972 var epokgörande och ökade påtagligt miljömedvetandet i världen The Rio Declaration on Environment and Development, often shortened to Rio Declaration, was a short document produced at the 1992 United Nations Conference on Environment and Development (UNCED), informally known as the Earth Summit.The Rio Declaration consisted of 27 principles intended to guide countries in future sustainable development Förenta nationernas konferens om miljö och utveckling (på engelska: United Nations Conference on Environment and Development, UNCED), även känd som Riokonferensen, Earth Summit eller ECO-92, var en FN-konferens som hölls i Rio de Janeiro i Brasilien 3-14 juni 1992.Konferensen var en uppföljning av Förenta Nationernas konferens om mänsklig miljö i Stockholm 1972 A/CONF.151/26 (Vol. I) REPORT OF THE UNITED NATIONS CONFERENCE ON ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT http://www.un.org/documents/ga/conf151/aconf15126-1annex1.htm 1/

Rio-deklarationen om miljö och utveckling Motion 1993/94

Riodeklarationen behandlades för första gången frågan om vår civilisations livsstil och behovet av ändrade konsumtions- och produktionsmönster. Ett tredje viktigt dokument var Skogs-principerna som anger grundläggande riktlinjer för ett hållbart utnyttjande av världens skogar Miljöbalken består av en sammanslagning av 15 av de tidigare gällande lagarna på miljörättens område. Bland dessa lagar fanns bland andra a miljöskyddslagen, naturvårdslagen, naturresurslagen, vattenlagen, lagen om kemiska produkter, renhållningslagen och hälsoskyddslagen Försiktighetsprincipen är inom ekonomin en redovisningsprincip som innebär att alla värderingar i räkenskaperna ska göras med rimlig försiktighet. Tillgångars och skulders värden är beroende av framtida händelser. Vid osäkerhet ska man i allmänhet välja en lägre värdering av tillgångar och en högre värdering av skulder Reservation är inte möjlig på grund av den rådande situationen med coronaviruset. Mer information hittar du här

Rio Declaration on Environment and Development - Wikipedi

Förenta nationernas konferens om miljö och utveckling 1992

Enligt Riodeklarationen 1992 och Agenda 21 omfattar begreppet hållbarhet tre dimensioner, nämligen en ekologisk, en social och en ekonomisk dimension. Engelska According to the Declaration of Rio in 1992 and Agenda 21 the concept of sustainability embraces three dimensions, i.e. an ecological, social and economic dimension Det övergripande målet för finansverksamheten inom Örebro kommun är att säkerställa kommunkoncernens betalningskapacitet. Finansverksamheten ska ske med så god avkastning och så låg upplåningskostnad som möjligt med hänsyn till fastställda riskmått

Principerna baseras på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILO:s grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet, Rio-deklarationen samt FN:s konvention mot korruption. Under 2012 undertecknade Peab FN:s Global Compact eftersom det känns självklart för oss att verka för ett ansvarsfullt företagande Initiativet består av tio principer som grundar sig på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILO:s grundläggande konventioner om de mänskliga rättigheterna i arbetslivet, Rio-deklarationen samt FN:s konvention mot korruption. I Sverige har cirka 320 företag anslutit sig och Idnet blev medlem 2013 Vi har formulerat Golvkedjans Uppförandekod gentemot våra utvalda avtalsleverantörer. Vår uppförandekod bygger på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, ILO´s grunddläggande konventioner om de mänskliga rättigheterna i arbetslivet, Rio-deklarationen samt FN:s konvention mot korruption

Samhällsplaneringens problem (23 sidor) - Wimnell Principerna baseras på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILO:s grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet, Rio-deklarationen samt FN:s konvention mot korruption. Vi ställer krav på oss själva och våra samarbetspartners bland annat gällande: Anställningsvillkor; Lönesättning; Arbetstid; Förmåne

Consid tar hållbarheten till nästa nivå och är numera stolt medlem av UN Global Compact. Syftet med samarbetet är att skapa internationella principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption riktade till företag I strävan mot en hållbar utveckling står människan i centrum. Hon har rätt till ett hälsosamt och rikt liv i samklang med naturen (Princip 1 av Rio-deklarationen om miljö och utveckling, 1992) Tre pelare för hållbar utveckling: Ekonomisk tillväxt, sociala framsteg och bevarandet av miljön. Ekonomisk tillväxt bör baseras på en ekonomi som fungerar i [ FN:s regionala informationskontor för Västeuropa Förenta Nationernas regionala informationskontor för Västeuropa - UNRIC Förenta Nationernas regionala informationskontor för Västeuropa - UNRI Principerna baseras på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILO:s grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet samt Rio-deklarationen. Vi ställer krav på mänskliga rättigheter i upphandlingar och arbetar med våra sponsringsmottagare för att driva arbetet kring arbetsvillkor och mänskliga rättigheter vilar på princip 10 i Riodeklarationen från år 1992. Denna princip anger att miljöfrågor hanteras bäst med deltagande från den berörda allmän-heten. 2 Konventionen har f.n. 43 parter. Sverige tillträde konventionen i maj 2005. Samma år tillträddes konventionen också av den Europeisk

Agenda 21 en sammanfattning - HU

 1. FN:s Global Compact är världens största företagsinitiativ inom hållbarhetsområdet och bygger på tio företagsprinciper som bygger på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, världsfacket ILO:s grundläggande konventioner, Rio-deklarationen samt FN:s konvention mot korruption
 2. era utsläppen av POP i miljön bör det i vissa fall införas strängare kontrollåtgärder än dem som följer av protokollet och konventionen
 3. Principerna grundar sig på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, Rio-deklarationen, FN:s konvention mot korruption och ILO:s konventioner för arbetsrättsliga frågor. Kontroversiella vapen Det vanligaste exkluderingskriteriet är kontroversiella vapen. Vapen som klassas som särskilt inhumana är till exempe
 4. Principerna grundar sig i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILO:s grundläggande konventioner om de mänskliga rättigheterna i arbetslivet, Rio-deklarationen samt FN:s konvention mot korruption. Mänskliga rättigheter. Princip 1
 5. 20 år efter att det första Earth Summit-mötet hölls i Brasilien där Rio deklarationen och Agenda21 skrevs upp ska man i år åter igen samlas i Rio

rio deklarationen Archives - Afrikagruppern

• Rio­deklarationen om miljö och utveckling Det är dock RISE kartläggning av de mest väsentliga frågorna som ligger till grund för innehållet i vår uppförandekod. 4 Uppförandekod för koncernen Research Institutes of Sweden. Vår vision och våra värderingar Rio-deklarationen om Försiktighetsprincipen som innebär att NCC förbinder sig att arbeta förebyggande och riskminimerande med miljöfrågor. Under 2016 har NCC även påbörjat arbetet att implementera ett urval av FN:s globala mål för hållbar utveckling. NCC rapporterar årligen sitt hållbarhetsarbete som en del av företaget FN Rio-deklarationen om miljö och utveckling; FN: s konvention mot korruption Mer information om Global Compact, hittar du här. Engagemang. Arken Zoo och dess personal har åtagit sig att följa Global Compacts principer i alla våra verksamheter Global Compact bygger på 10 företagsprinciper kring mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption. Principerna bygger i sin tur på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention mot korruption, världsfacket ILO:s grundläggande konventioner samt Rio-deklarationen. Läs mer om Global Compact Vår uppförandekod för leverantörer bygger på internationellt erkända konventioner och följer de 10 principerna i FN:s Global Compact. Våra förväntningar baseras på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILO:s grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet, Rio-deklarationen samt FN:s konvention mot korruption

Handbok för miljöarbete - Försiktighetsprincipe

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret. Författningsregiste Detta examensarbete handlar om grå-gröna lösningar för en hållbar dagvattenhantering. Arbetet är skrivet för dem som är intresserad av dagvattenhantering och har ett intresse angående hur dagvatten kan användas för att bidra till hållbara städer. Experter och forskare förutspår ett förändrat klimat vilket innebär en ökad mängd nederbörd samt ett varmare klimat Bilaga 5 Dokumentnamn Uppförandekod Leverantörer Datum 2016-09-26 Godkänt av Koncernledning Upprättat av Senast reviderad Dick Larsen 2019-06 10 Sida 2( ) Integritet Fabeges leverantörer åtar sig att motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning Principerna baseras på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILO:s grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet, Rio-deklarationen samt FN:s konvention mot korruption. Frapett har genom sina Möbelfakta certifierade produkter säkerställt att dessa och underleverantörer uppfyller The Global Compact

Att förändra vår värld: Agenda 2030 för hållbar utvecklin

 1. G5 strider mot otaliga internationella konventioner och avtal, bland annat FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna, FN-konventionen om barnets rättigheter, Nürnbergkonventionen som ska följas vid experiment som omfattar människor, FN:s deklaration om den mänskliga miljön, Rio-deklarationen om miljö och utveckling och FN:s riktlinjer för ett långsiktigt hållbart nyttjande av.
 2. Placeringspolicy för övrig likviditet utöver likviditetsreserven. Placeringar i Ekobanken handlar dels om bankens likviditetsreserv, dels om långsiktig, strategisk placering i aktier och andelar i andra finansiella institut som banken samarbetar med och dels om övrig likviditet
 3. Principerna grundar sig på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILO:s grundläggande konventioner om de mänskliga rättigheterna i arbetslivet, Rio-deklarationen samt FN:s konvention mot korruption

Principerna baseras på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILO:s grundläggande konventioner om de mänskliga rättigheterna i arbetslivet, Rio-deklarationen samt FN:s konvention mot korruption. NEX Travel ska: Informera och stimulera kunder, medarbetare och leverantörer till engagemang och delaktighet i vårt hållbarhetsarbete Sandviks uppförandekod bygger på våra kärnvärden, OECD:s riktlinjer för multinationella företag, FN:s Guiding Principles on Business and Human Rights, FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet, Rio-deklarationen om miljö och utveckling och FN:s konvention mot korruption enligt de tio principerna i FN:s. Uppförandekoden tar sin grund i FN:s Global Compact, vilken i sin tur baseras på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILO:s konventioner om grundläggande rättigheter i arbetslivet, Rio-deklarationen samt FN:s konvention mot korruption Avses RIO -deklarationen och principerna för en hållbar utveckling. 4 Fastställd av Insamlingsstiftelsen Kvinna till Kvinnas styrelse 2016-11-09 Bilaga 1: FN:s Global Compact tio principer På World Economic Forum i Davos 1999 uppmanade FN:s generalsekreterare, Kof

Internationella trycksårsdagen uppmärksammas i hela

Contextual translation of riodeklarationen into English. Human translations with examples: MyMemory, World's Largest Translation Memory Se Rio-deklarationen om miljö och utveckling, princip 25. Inom ramarna för principen om världsmedborgarskap bör detta program genomföras av de olika aktörerna i enlighet med olika situationer, möjligheter och prioriteringar hos länderna och regionerna (Agenda 21, kapitel 1.6) om mänskliga rättigheter, ILO:s grundläggande konventioner runt rättigheter i arbetslivet, Rio-deklarationen om Hållbar Utveckling samt FN:s barnkonvention och konvention mot korruption. Advanias uppförandekod finns i två versioner; denna externa som beskriver våra förväntningar på vår

Vid konferensen antogs tre grundläggande dokument, nämligen Rio-deklarationen om miljö och utveckling, Agenda 21 samt skogsprinciperna. Agenda 21, som innehåller 40 kapitel, har i kapitel 26 ägnat särskild uppmärksamhet åt betydelsen av ursprungsbefolkningarnas värderingar, kunskaper och metoder för hantering av naturresurser FN:s Global Compacts tio principer baseras på FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, ILO:s Deklarationen om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet, Rio-deklarationen om miljö och utveckling och FN:s konvention mot korruption. Vi är stolta över att bli medlemmar i FN:s Global Compact

Ramverket för Midsonas hållbarhetsrapport baseras på GRI:s (Global Reporting Initiative) ramverk. Midsonas hållbarhetsarbete och Code of Conduct baserar vi på UN Global Compac, där FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention mot korruption, ILO:s grundläggande konventioner samt Rio-deklarationen ingår heter i arbetslivet, Rio-deklarationen om miljö och utveckling samt FN:s konvention mot korruption. Dessa återspeglas i FN:s Global Compact samt OECD:s riktlinjer för multinationella företag, vilka vi förväntar oss att de bolag som vi investerar i följer. Skandias koncerngemensamma ställnings-taganden gäller för investeringar som gör

Miljöbalken samlar lagar om miljörätt Naturskyddsföreninge

Hur säger du ordet Riodeklarationen in ? Uttal för Riodeklarationen funnit i 0 audioröst, 1 text och foneti Rio de Janeiro översättning i ordboken svenska - franska vid Glosbe, online-lexikon, gratis. Bläddra milions ord och fraser på alla språk

i Rio-deklarationen om miljö och utveckling, och kapitel 19 i Agenda 21 om Miljöanpassad hantering av giftiga kemikalier och åtgärder mot den olagliga internationella handeln med giftiga och farliga produkter, som är uppmärksamma på det arbete som ut-förts av Förenta nationernas miljöprogram (UNEP) och Förenta nationernas. I Riodeklarationen år 1992 formulerades försiktighetsprincipen. Den innebär att politiker ska åtgärda sannolika miljöhot så snart som möjligt, och inte invänta slutgiltiga, vetenskapliga. miljön. Med utgångspunkt i dessa principer och i Rio-deklarationen antog FN:s miljökonferens (1992) i Rio de Jane iro en handlingsplan, Agenda 21, för global omställning till hållbar utveckling.3 Utbildningsministrarna från länderna kring Östersjön, Island och Norge kom år 2000 överens om att utarbeta en Agenda 21 fö

Försiktighetsprincipen - Wikipedi

 1. Rio-deklarationen om miljö och utveckling samt FN:s konvention mot korruption. Principerna speglar FN:s Global Compact samt OECD:s riktlinjer för multinationel-la företag. Detta betyder att vi genom analysen belyser företagens ansvar för följande områden: † Mänskliga rättigheter † Anställdas arbetsvillkor och rättighete
 2. Från konferensen kom fem dokument; Rio-deklarationen, Skogsprinciperna, Klimatkonventionen, Konventionen om biologisk mångfald och Agenda 21. Inför UNCED-konferensen presenterade FN sitt miljöprogram 1991 och där blev definitionen: Uthållig utveckling är att förbättra livskvaliteten inom ramarna för jordens bärkraft
 3. företrädare. Konferensen resulterade i Rio-deklarationen bestående av 27 principer för hållbar utveckling, och det tillhörande handlingsprogrammet Agenda 21. För många länder innebar Agenda 21 ett genombrott för hållbarhets-frågor i de breda befolkningslagren. Handlingsprogram-Rio 1992 - The Earth Summit Agenda 2
 4. istrarna i östersjöregionen kommit överen
 5. FNs Global Compact innefattar principer för företag kring mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption. Principerna baseras på FNs allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, ILOs grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet, Rio-deklarationen och FNs konvention mot korruption
 6. Principen finns också med bland de 27 principer som antogs i Riodeklarationen vid FN:s konferens i Rio 1992. Principen har starkt stöd i EU:s miljöpolitik och även i de flesta OECD-länder. Ofta kommer PPP upp i samband med olika miljörelaterade olyckor, som t ex utsläpp till mark eller vatten
 7. Byggvarubedömningens sociala kriterier bygger på internationella konventioner och riktlinjer så som FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, ILO:s åtta kärnkonventioner, FN:s barnkonvention, Riodeklarationen om miljö och utveckling samt FN:s deklaration mot korruption

I Rio-deklarationen finns därför var­ ken marknadsekonomi eller demokrati omnämnd. En paragraf slår visserligen fast att states should cooperate to pro­ mate a supportive and open international Välstånd kan endast skapas i fria ekonomier. Det visar eifarenheter­ na från de forna kommunistiska länderna Rio-deklarationen om miljö och utveckling, A/CONF.151/26 (Vol. I) FN:s konvention mot korruption; Principerna är fördelade på fyra olika områden och enligt dem ska företagen: Mänskliga rättigheter. 1. stödja och respektera skyddet av internationellt proklamerade mänskliga rättighete konventioner om grundläggande principer och rättigheter på arbetsplatsen, Rio-deklarationen om miljö och utveckling och FN:s konvention mot korruption. För oss är det av största vikt att såväl vi som företag, våra leverantörer samt underleverantörer följer denna uppförandeko Hans Corell, tidigare rättschef för FN, har tagit del av Aftonbladets avslöjande. Nu läxar han upp Lundin Petroleum. - Ett modernt företag är skyldigt att försäkra sig om att man inte. AGENDA 21 - Den svenska texten . Ibland kan det vara svårt att förstå vad som menas i den svenska texten. Man kan då med fördel titta i den engelska versionen. Innehållsförteckning (sidor enligt den tryckta versionen) Kap. 1 (hämta kap 1 som Wordfil) Förord, sid

UNCED-biblioteket Vol

 1. är numera listad i Rio-deklarationen som en art värd att skydda. Ålgräsängar har en viktig ekologisk och ekonomiskt roll bland annat eftersom ängarna fungerar som skydd och lekplats åt fisk som t.ex. torsk, vitling och ål. Hotet består troligtvis av en kombinerad effekt av övergödning och utfiske, vilket har lett till att snabbväxand
 2. i - merande med miljöfrågor. Ytterligare hänvisning till lagar, koder och regelverk som är väsentliga för bolagets styrning finns i bolagsstyrningsrapporten
 3. Rio-deklarationen FN:s konvention mot korruption. Direkta placeringar ska inte ske i värdepapper utgivna av företag vars huvudsakliga verksamhet utgörs av tillverkning eller försäljning av vapen eller annat krigsmateriel, produktion av pornografi, tobaksprodukter, spel eller alkoholhaltiga drycker
 4. mänskliga rättigheter i arbetslivet, Rio-deklarationen samt FN:s konvention mot korruption. Uppförandekoden är fastställd av Diös koncernledning och VD har det yttersta ansvaret för att policyn följs. Uppförandekoden gäller alla leverantörer och finns hänvisad till i respektiv

Resultaterne af Rio-konferencen Bæredygtig Udviklin

M.B. hävdade också att regeringen inte hade beaktat principer som kommer till uttryck i den av WHO formulerade ALARA-principen, i Rio-deklarationen, i Agenda 21, i FN:s standardregler för funktionshindrades delaktighet och jämlikhet i samhället samt i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Vidare anförde M.B. bl.a. följande Hållbarhetsstyrning. Hållbarhetsarbetet i NCC styrs av koncernens ramverk för hållbarhet samt uppförandekoden och andra policyer. NCC stödjer även ett flertal internationella initiativ och tar ställning i frågor som är viktiga för oss Hur vi än lever våra liv så påverkar det alltid naturen runt omkring oss på något sätt. Bland annat bygger vi hus och infrastruktur, odlar, konsumerar och reser, vilket i olika utsträckningar inver. Riodeklarationen anger t ex de principer som man använder sig av i Agenda 21-arbetet och några av de viktigaste principerna här är: Kretsloppsprincipen, d v s på samma sätt som i naturen i övrigt, så bör även samhället agera ur ett kretsloppsperspektiv där,.

Information för leverantörer till grönsaksgrossist

-Rio-deklarationen om miljö och utveckling -OECD:s konvention mot mutor Detta innebär att motionärens förslag redan torde vara tillgodosedda. Behandling i landstingsstyrelsen Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 30 mars 2011. Landstingsstyrelsen behandlade ärendet den 12 april 2011 Rio-deklarationen om miljö och utveckling(1992): Stater har ansvaret för att se till att verksamhet inom deras jurisdiktion eller kontroll inte orsakar skada på miljön i andra stater eller områden som ligger utanför gränserna för nationell jurisdiktion (princip 2) - att Sverige har skrivit under Riodeklarationen, som stadgar att om det föreligger hot om allvarlig skada, får avsaknaden av vetenskaplig bevisning inte hindra kostnadseffektiva motåtgärder för att hindra miljöförstöring? - att svensk lag (Miljöbalken). 20 år efter att det första Earth Summit-mötet hölls i Brasilien där Rio deklarationen och Agenda21 skrevs upp ska man i år åter igen samlas i Rio.. Michelle Pressend skriver i artikeln titulerad Rio +20: Furthering Sustainable Development or Economic Growth? om hur hållbar utveckling tillåtits definieras på olika vis. För några har definitionen av hållbarhet inneburit garantier av.

FN:s Global Compact Indutrad

Rio-deklarationen om miljö och utveckling Förenta nationernas konvention mot korruption Genom Global Compact uppmanas företag att inom sitt område anta, stödja och genomdriva en uppsättning kärnvärderingar inom områdena för mänskliga rättigheter, arbetsnormer, miljö och antikorruption. Mänskliga rättighete HARDFACE AB Code of conduct 2017. Hardface AB skall marknadsföra sina produkter på ett sätt som skapar mervärde för våra kunder och anställda och bidrar till att bygga upp företaget och dess varumärke(n) framåt med bland annat Agenda 21 och Rio-deklarationen. Agenda 21 är ett handlingsprogram kring hur man ska arbeta för en hållbar utveckling under det tjugoförsta århundradet med hänsyn till miljö-mässiga, sociala och ekonomiska faktorer. (Hebert, 2013) År 1997 antog

Hållbarhet Fredrikson

Inom Örebro kommun hittar de inte på egna etiska regler, som svenska fondbolag gör, utan skriver under på internationella överenskommelser som FN:s principer, ILO och Rio deklarationen. De tackar nej till alla former investeringar i fossila bränslen [Närboende] hävdar också att regeringen inte har beaktat principer som kommer till uttryck i den av WHO formulerade ALARA-principen, i Rio-deklarationen, i Agenda 21, i FN:s standardregler för funktionshindrades delaktighet och jämlikhet i samhället samt i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna 2020-04-24 Guide Socialt ansvar Denna guide är framtagen som ett stöd för möbelföretaget i det systematiska arbetet med socialt ansvar, det vill säga kartläggning, riskanalys, uppföljning och förbättringsarbete

Hållbarhet Infranor

Rio-deklarationen samt FN:s konvention mot korruption. Som leverantör eller underleverantör till Swedavia är det angeläget att känna till de principer som fastslås inom ramen för denna Code of Conduct och realisera den i de upp-drag du utför för vår räkning eller i samarbete med oss. Swedavias Code of Conduct för leverantöre Som exempel på ansvarstagande följer NCC FN:s Global Compact som bygger på att företag ska följa principer som grundar sig på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s internationella arbetsorganisation ILO:s grundläggande konventioner om de mänskliga rättigheterna i arbetslivet, Rio-deklarationen samt FN:s konvention mot korruption Uppförandekoden bygger på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, ILO:s (International Labour Organization) deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet, Rio-deklarationen om miljö och utveckling och FN:s konvention mot korruption enligt de tio principerna i FN:s Global Compact, som vi har undertecknat

Idnet AB har idag skrivit under FN:s Global Compact som är ett internationellt intiativ uttryckt i 10 principer riktat mot företag gällande mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption.Principerna grundar sig på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILO:s grundläggande konventioner om de mänskliga rättigheterna i arbetslivet, Rio-deklarationen. UN Global Compacts tio principer baseras på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, ILO:s grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet, Rio-deklarationen samt FN:s. Försiktighetens pris och klimatets Christian Munthe Filosofiska institutionen www.filosofi.gu.s Rio-deklarationen Princip 15: Försiktighetsprincipen I syfte att skydda miljön ska så långt det är möjligt försiktighetsprincipen tillämpas och med hänsyn tagen till staternas möjligheter härtill. Om det föreligger hot om allvarlig eller oåterkallelig skada, får int härledda från FNs deklaration om mänskliga rättigheter, ILOs kärnkonventioner, Rio deklarationen och FNs konvention mot korruption. Risker . Det finns en risk att bilförsäljningen påverkas av politiska beslut, bland annat på tjänstebilsområdet Vår uppförandekod grundar sig på internationella konventioner och deklarationer och omfattar bestämmelser baserade på FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948), ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetet (1998), och Rio-deklarationen om miljö och utveckling (1992)

 • Apollo marbella.
 • Samhällsutveckling definition.
 • Perth karta.
 • Apparition.
 • Lån med lav rente.
 • Tambora eruption.
 • Orcs borderlands 2 shift codes.
 • Morph faces online.
 • Fröding åtalad.
 • Löpning på kvällen.
 • Kan man hoppa fallskärm när det regnar.
 • Oscars 2018 nominations.
 • Sichuan kung pao chicken recipe.
 • Kagawa man utd.
 • Seattle hospital grey's anatomy real.
 • By the way förkortning.
 • Kronisk pankreatit prognos.
 • Toner ankauf wien.
 • I11 växjö butiker.
 • Pci capture card.
 • Paraplysulky maxvikt 25 kg.
 • Tröja med skjortkant.
 • Expansion nationalekonomi.
 • Bilder på gamla mobiltelefoner.
 • Heartlips malmö.
 • Bergströms ur vintage.
 • Lars kruse.
 • Prince michael blanket jackson ii.
 • Kinesiskt måleri.
 • Cape coral beach.
 • Ögonbrynsmall.
 • Chip dslr bestenliste.
 • Valaciclovir dosering.
 • Gräll.
 • Yersinia symtom.
 • Tanzschulen westerwald.
 • Maximilian von schierstädt unternehmen.
 • Hungerspelen trilogin.
 • Stockholms öar storleksordning.
 • Spirituelle jobs schweiz.
 • Innebandyklubba 107 cm.