Home

Förkortningslista lagar

De svenska lagar och förordningar du inte hittar här kan du söka efter på riksdagens webbplats. Där finns alla svenska lagar och förordningar. Fordon. Bilskrotningsförordning Fordonslag Fordonsförordning Lag med särskilda bestämmelser om fordonsskatt Vägtrafikskattelag Vägtrafikskatteförordning. Körkort. Körkortslage Sveriges Lagar innehåller fyra register. Det kronologiska registret innehåller samtliga författningar utgivna i SFS som är i kraft den 1 januari 2010. Verket innehåller även en innehållsförteckning, ett sakregister, en förkortningslista och ett rättsfallsregister, alla effektiva redskap för att snabbt hitta relevant information i. Förkortningslista lagar och förordningar.. 30. Dokumenttyp: Som en allmän förutsättning gäller i samtliga fall att lagar och avtal inom området, utfärdade riktlinjer och övriga bestämmelser och ekonomiska ramar inom verksamheten ska iakttas. 5. Förkortningslista lagar och förordningar Förkortningar sektorer Som en allmän förutsättning gäller i samtliga fall att lagar och avtal inom området, utfärdade riktlinjer och övriga bestämmelser och ekonomiska ramar inom verksamheten ska iakttas Här hittar du lagar, förordningar och SFS. Alltid med de senaste uppdateringarna och helt gratis. Gå direkt till. Socialtjänstlag; Nya SFS. 2020-11-13 SFS 2020:911 Förordning om ändring i förordningen (2020:244) om viss tillfällig föräldrapenning med anledning av sjukdomen covid-19

Förkortningslista till ortnamnssamlingarna. CHRL = Konung Christoffers landslag (citerad efter Sohlyters uppl. av Samling af Sweriges Gamla lagar, 12, Lund 1869). Codex Esromensis = Esroms Klosters Brevbog utgivet ved O. Nielsen af Selskabet for Udgivelse af Kilder till dansk Historie Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten

Lagar & förordningar - Transportstyrelse

Lagar och regler inom e-handel Sidan blev senast uppdaterad: 2020-09-07 De mest grundläggande lagarna inom e-handelsområdet är e-handelslagen och lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

1.9 Förkortningslista lagar och förordningar AB Allmänna bestämmelser . FL Förvaltningslagen . KL Kommunallagen . LAS Lagen om anställningsskydd . LOU Lagen om offentlig upphandling . RB Rättegångsbalken . LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Förkortningar SKRIV HELA UTTRYCK. Undvik att förkorta. I TT:s texter skriver vi ut uttrycken bland annat, bland andra, cirka, med flera, det vill säga, etcetera, med mera, och dylikt och så vidare.. Se även avsnittet om distinktion mellan beteckningar och förkortningar i kapitel Versal eller gemen.. FÖRETAG OCH ORGANISATIONE Här listar vi alla vanliga svenska förkortningar men även en del ovanliga förkortningar. Ordkollen reder ut vad förkortningarna betyder

Förkortningslista lagar och förordningar FL Förvaltningslagen KL Kommunallag LOU Lagen om offentlig upphandling . 15 (15) LOV Lagen om valfrihetssystem OSL Offentlighets- och sekretesslagen . Title: Plan Author: Sara Andersson Keywords: Styrdokument Created Date Förkortningslista lagar och förordningar DL Diskrimineringslagen 2008:567 . FL Förvaltningslagen 2017:900 . KL Kommunallagen 2017:725 . LOU Lagen om offentlig upphandling2016:1145 . OSL Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400 . RB Rättegångsbalken 1942:740 . SkolL Skollagen 2010:800 . SkolFör Skolförordningen 2011:18 Förkortningslista; DHR > Stockholms läns distrikt > Förkortningslista. Tweet. Förkortningslista. Det kan vara jobbigt med alla förkortningar och termer, här kan du läsa vad de mest förekommande står för på vår webbplats. 3R: Ett samarbete mellan regionerna Skåne, Västra Götaland och vårt landsting: AB

Förkortningslista Lagar och förordningar Interna styrdokument AL Arkivlagen (1990:782) ANR Allmänna nämndreglementet FL Förvaltningslagen (2017:900) AR Arkivreglemente DL Diskrimineringslagen (2008:567) ATR Attestreglemente GDPR General Data Protection Regulation (dataskyddsförordningen) Övrig Förkortningslista . Ds 2020:2. när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska anses berättigade till internationellt skydd, för en enhetlig status för flyktingar eller personer som uppfyller kraven för att betecknas som subsidiärt skyddsbehövande, och för innehållet i det beviljade skyddet (omarbetning Förkortningslista lagar och förordningar DL Diskrimineringslagen FL Förvaltningslagen KL Kommunallagen LOU Lagen om offentlig upphandling OSL Offentlighets- och sekretesslagen RB Rättegångsbalken VL Vallagen . Created Date Förkortningslista; SFS- och förarbetsregister till 1996 års nordiska skatteavtal; Lagar och förordningar m.m. Förordning (1998:1314) om tillämpning av dubbelbeskattningsavtalet mellan de nordiska länderna; Förordning (1997:658) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna TIDNINGEN FRIMURARENS SKRIVREGLER Inledning Inom Svenska Frimurare Orden finns olika källor till skrivregler: OAL, Ordens allmänna lagar, ritualerna, matrikel och Grafisk profil/Skrivregler. Därtill finns ett antal speciella regler som gäller för Frimuraren. De överensstämmer i huvudsak med TT-språket som är riktlinjen för de flesta svenska tidningar. Dessa allmänna regler.

Där går det bra att skriva in förkortningar på lagar tex BL för bokföringslagen. Det finns en förkortningslista direkt i anslutning till sökrutan. Det finns också en avancerad sökfunktion om du klickar på lilla förstoringsglaset ovanför frågetecknet till höger om fritextsökrutan. (Zeteo kallar detta för detaljerad sökning. Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige. 3. Här kan du läsa om de regler som gäller när du gifter dig, flyttar ihop, skiljer dig, får barn eller när någon dör. Reglerna finns i olika lagar, bland annat i äktenskapsbalken, föräldrabalken

Sveriges Lagar 2010 (röda lagboken) - Sveriges Riksdag

Lagar, regler och yrkeskrav Sidan blev senast uppdaterad: 2020-07-17. För dig som vill starta och driva företag inom vård- och omsorgsbranschen finns det lagar, regler och yrkeskrav som är viktiga att känna till. Dessutom kan du behöva delta i en offentlig upphandling Förkortningslista lagar och förordningar.....27 Dokumentansvarig: Förvaltningschef Giltighetstid: Tillsvidare 4/28 Generella bestämmelser för lagar och förordningar, fullmäktiges beslut, för kommunen bindande avtal samt i enlighet med riktlinjer och bestämmelser utfärdade av styrelsen

Ord- och förkortningslista Balk = Huvuddel av lagsamling, som behandlar ett större område. Ex Ärvdabalk, Giftermålsbalk. Flock = Mindre avsnitt inom balk, med sammanhållen grupp lagar, ungefär stycke. ÄVgl = Äldre Västgötalagen. Ul = Upplandslagen. ÄLl = Äldre Landslagen = Magnus Erikssons Landslag (MEL) Förkortningslista lagar och förordningar FBL Fastighetsbildningslagen FL Förvaltningslagen KR Kammarrätten KL Kommunallag LOU Lagen om offentlig upphandling OSL Offentlighets- och sekretesslagen PBL Plan- och bygglag RB Rättegångsbalken SFS Svensk Författningssamling JB Jordabalken GDPR General Data Protection Regulatio

Sveriges Lag är en komplett lagbok framtagen i samarbete med lärare från landets samtliga juristprogram och innehåller över 850 författningar, vilket innebär att så gott som alla lagar och författningar av praktisk betydelse finns återgivna. Denna upplaga av Sveriges Lag innehåller de författningar som trätt i kraft per den 1 januari 2013. De författningar och. En utgångspunkt bör vara att lagar och förordningar i största möjliga utsträckning skall kunna tillämpas utan myndighetsföreskrifter, bland annat med hjälp av tydliga lagtexter, förarbeten och praxis. Bemyndiganden att utfärda föreskrifter bör ges bara efter noggrann prövning Förkortningslista utifrån lagar, rekommendationer och god redovisningssed för att få en egen innebörd. I linje med detta skulle det, enligt honom, inte finnas något behov av en overridingregel.16 När det gäller implementeringen av direktivet har den svenska lagstiftaren valt att inte t Lagar och författningar . För lagar och författningar, inkludera SFS-nummer eller motsvarande, titel på lagen, samt om I sådana fall är det lämpligt att placera en förkortningslista i anslutning till uppsatsens innehållsförteckning. A10. Flera verk samma år FÖRKORTNINGSLISTA Utgångspunkten har varit de traditionella rättskällorna, lagar, rättspraxis, förarbeten och doktrin. Lagar och andra författningar har varit den primära rättskällan för att besvara frågeställningen, främst lag (1990:409).

Förkortningslista BFL Bokföringslag (1999:1078) BFN Bokföringsnämnden HD Högsta domstolen HovR Hovrätten IL Inkomstskattelag (1999:1229) IFRS lagar och regler ska tillämpas. Lagar kan dock inte täcka in alla situationer. I brist på reglering lagar (se avsnitt 2.3) beslutade av riksdagen och förordningar (se avsnitt 2.4) beslutade av regeringen. Ett styrinstrument för riksdagen är den s.k. ramlagstiftningen. Där drar riksdagen upp ramarna för olika verksamheter och ger regeringen och myndigheterna möjlighet att fylla ut bestäm-melserna med kompletterande föreskrifter FÖRKORTNINGSLISTA..... 4 1 Inledning rättkälla, prejudikat och förarbeten till lagar bör beaktas som rättkällor medan juridiska argumentationer i form av exempelvis myndigheters rekommendationer Förkortningslista ABL Aktiebolagslagen (2005:551) BFL Bokföringslagen (1999:1078) BFN Bokföringsnämnden Far Branschorganisationen för revisorer och rådgivare FFFS Finansinspektionens författningssamling GU 6.1.2 Förhållandet till gällande lagar. Här samlar vi de senaste nyheterna från EU och andra internationella institutioner (såsom Baselkommittén, Financial Stability Board, amerikanska finansdepartementet) som berör den finansiella sektorn. EU-Nytt är ett samarbete mellan Bankföreningen, Svensk Värdepappersmarknad (fd Svenska Fondhandlareföreningen) och Fondbolagens förening

 1. Förkortningslista.....9 Sammanfattning av ändringar jämfört med föregående utgåva av Handledning i skatterevision Revisionspromemorian (RSV626 utgåva 1)11 1 Utrednings lagen m.fl. lagar. 4. Som första sida i en tilläggspromemoria används blankett SKV 6327
 2. En rad lagar och förordningar styr högskolans verksamhet. Utöver dessa finns lokala bestämmelser för Södertörns högskola. För att öka rättssäkerheten vid högskolan samt tydliggöra förutsättningarna för relationen mellan student och högskola har viss lagstiftning och lokala bestämmelser som rör studier samlats i detta regelverk
 3. Förkortningslista ATSCA The Terrorism Crime and Security Act (2001) EKMR Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande antagit strängare lagar som syftar till att bekämpa och förhindra terrorism. Dessutom ha
 4. Lagar och förordningar publiceras i Svensk författningssamling (SFS). De vanligaste lagarna återges i lagböckerna.. Info om ändringar i en lag finner du enklast i Register över SFS, InfoTorg eller JUNO.. Kommentarerna till lagstiftningen paragraf för paragraf återfinnes i det Blå Biblioteket och det Gula Biblioteket.Respektive titel hittas i LIBRIS alt JUNO
 5. Ordlista/förkortningslista BrB - Brottsbalken; den centrala straffrättsliga lagen i Sverige. en studie om lagar och förordningar av Max Thörn och Mattias Carlsson1. I denna rapport beskrevs ett fall där tre fripassagerare ombord på ett fartyg tillhörande Atlantic Container Line (ACL) uppträtt.
 6. Till statsrådet och chefen för Socialdepartementet. Genom beslut den 27 juni 2002 bemyndigade regeringen statsrådet Lars Engqvist att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att göra en översyn av patientskadelagen (1996:799) och läkemedelsförsäkringen samt att vid behov föreslå åtgärder för hur respektive försäkringssystem kan förbättras i de fall ett tillfredsställande.

Tillämpning av vissa lagar 2 § För dem som tjänstgör i en insats inom internationell civil krishantering skall följande bestämmelser i arbetsmiljölagen (1977:1160) gälla även utomlands, om inte tjänstgöringsförhållandena hindrar detta: - 2 kap. 1-8 §§, - 3 kap. 1-4, 6 och 12 §§, - 6 kap. 1-6 §§, 6 a § första stycket första och andra meningen och andra stycket samt. De lagar som innehar ett socialt skydd förstärker parts trygghet. Detta syns bland annat i JB, räntelagen och lag om avbetalning. Förkortningslista AVLN Lag (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare AvtL Lag (1915:218) om avtal och andra rätthandlingar p Där går det bra att skriva in förkortningar på lagar tex BL för bokföringslagen. Det finns en förkortningslista direkt i anslutning till sökrutan. assa lås kodlås Det finns också en avancerad sökfunktion om du klickar på lilla förstoringsglaset ovanför frågetecknet till höger om fritextsökrutan

Star

Förkortningslista av de regleringar som förekommer på arbetsmarknaden är tvingande lagar. Historiskt sett har Sverige utvecklat ett system som bygger på överenskommelser och förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter. Denna. Där går det bra att skriva in förkortningar på lagar tex BL för bokföringslagen. Det finns en förkortningslista direkt i anslutning till sökrutan. dödligt vapen 2 netflix Det finns också en avancerad sökfunktion om du klickar på lilla förstoringsglaset ovanför frågetecknet till höger om fritextsökrutan

befintliga lagar har omarbetats, utbildningsprojekt har upprättats samt att den allmänna medvetenheten om problematiken kring barnarbetet har uppmärksammats. Trots förändringar i de nationella lagarna är deras omfattning dock ännu ej tillräcklig, Förkortningslista. lagar och normer, handlat oaktsamt vid utförandet av sitt revisionsuppdrag och 3) att göra en bedömning om Konkursboet kan tilldömas skadestånd vid den framtida domstolsprövningen. Förkortningslista.....5 1 Inledning. Laga, Visare, Karta, Kartan, Vissa, Kartor, Stud.epsilon.slu.se; READ. FASTIGHETSGRÄNSER - SLU . READ. D MARKERINGSTYPER, ANVÄNDNINGso. OMRADEN--Mark e- stampunkt stampunkt Tillfällig Gräns- Primär- sekundär- Detalj-ringstyp i plan i höjd punkt punkt punkt punkt punkt. r b * * * * * r s. Förkortningslista Farmakovigilansdagen 2019. Presentationer Säkerhetsfrågor för växtbaserade läkemedel Erika Svedlund, Läkemedelsverket GIC och läkemedelsförgiftningar Jonas Höjer, Giftinformationscentralen Föroreningar i läkemedel Virve Reiman-Suijkerbuijk, Läkemedelsverket Säkerhetsdetaljer och förfalskade läkemede 10 Förkortningslista..25 . Sida 3 (26) 1 Kommunallagens regler om delegering av ärenden inom en nämnd Nämnders möjligheter till delegering kontrollbehov, dels att se till att beslut vinner laga kraft. De beslut som fattas med stöd av delegation och som ska anmälas till nämnd sk

Förkortningslista - Institutet för språk och folkminne

helheten kring FHL måste hänsyn även tas till dessa lagar. 4. Förkortningslista AD - Arbetsdomstolen AvtL - Avtalslagen (1915:218) BrB - Brottsbalken (1962:700) FHL - Lag om skydd för företagshemligheter (1990:409) HD - Högsta Domstolen HovR - Hovrätten IKL. Förkortningslista BFL= Bokföringslagen (1999:1078) JO= Justitieombudsmannen Prop. = Proposition RSV= Riksskatteverket SekrL= Sekretesslagen (1980:100) Det som kan ifrågasättas är om rättssäkerheten upprätthålls och de lagar som finns efterföljs vid en revision.. Nya lagar och direktiv är under utveckling på EU-nivå och de väntas träda i kraft inom de närmaste åren. Därför är det viktigt för fordonsbranschen att reducera ljudutstrålning från alla förekommande källor, i synnerhet lastbilars Förkortningslista. Förkortningslista.. VI 1 Inledning tvångsvården, är lämpligt att vården regleras i två olika lagar med olika förutsättningar och tvångsåtgärder. Intressant är även huruvida samspelet mellan LVM och LPT ka Förkortningslista Förkortningar: BFL SCB : Definitioner och begrepp Definitioner och begrepp digitaliserad produkt hänvisning till ny bilaga 14 EGs momsområde SCB insamlingsmyndighet för Intrastat lagrumshänvisning KVR lagrumshänvisning avseende momsrepresentanter Lagar och förarbeten Lagar och förarbeten RSV:s med

Förkortningslista Delegeringsbeslut ska fattas i enlighet med gällande lagar och förordningar, kommunfullmäktiges beslut, för kommunen bindande avtal samt övriga styrdokument. Beslutanderätten kan när som helst återkallas om nämnden inte är nöjd med delegatens sätt at RaffinaderianläggningenpåPREEMLysekil. Vattenrening på PREEM Lysekil: Åtgärder för fortsatt låga utsläpp Thomas Grahn, Anna Lidén, Robin Fron 4.3.2 Rekvisitet laga skäl Förkortningslista ECHR European Convention on Human Rights EKMR Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna Europadomstolen Europeiska domstolen för de mänskliga rättighetern Förkortningslista AFS- Arbetsmiljöverkets föreskrifter AML- Arbetsmiljölagen Brb- Brottsbalken CMD - Common Mental Disorders och svenska lagar kommer lägga grunden i arbetet och de kommer att tolkas för att kunna besvara frågeställningarna i arbetet Dokument & lagar; Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under 1995; Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under 1995 Utrikesutskottets betänkande 1995/96:UU26. Var är ärendet nu? 1 Förslag 2 Beredning 3 Debatt 4 Beslut. Ärendet är avslutat

Dokument & lagar - Riksdage

andra lagar som näringsidkaren är skyldig att följa, till exempel Lag (2005:59) om Förkortningslista 5 Terminologi 6 1. Inledning 7 1.1 Problembakgrund 7 1.2 Problemformulering 8 1.3 Syfte 8 1.4 Avgränsningar 8 1.5 Metod och material 9 1.6 Disposition 10 2 Genom beslut den 30 juni 1994 bemyndigade regeringen chefen för Näringsdepartementet att tillkalla en parlamentariskt sammansatt kommission med uppdrag att granska de pågående energipolitiska programmen för omställning och utveckling av energisystemet och analysera behovet av Förändringar och ytterligare åtgärder

Lagar och regler inom e-handel - verksamt

Riksdagen - Star

fastställa gällande rätt har lagar, lagförarbeten, praxis och doktrin använts. Förkortningslista AD Arbetsdomstolen AML Arbetsmiljölagen (1977:1160) AvtL Lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar förmögenhetsrättens område BrB. Förkortningslista med kortfattade förklaringar BOE Boletín Oficial del Estado statens officiella författningssamling CA Comunidad Autónoma (singular) Självstyrande landskap, Spanien är indelat i 17 CCAA och andra lagar har jag använt som kompletterande uppslag

Förkortningar - undvik att förkorta TT-språke

Förkortningslista sid 42 Källförteckning sid 43 1. Inledning 7 1.1 Student vid Södertörns högskola 7 1.2 Riktlinjer för vart den som har en studenträttslig fråga eller klagomål vänder sig 7 2. Högskolan som myndighet 8 2.1 God förvaltning 8 2.2 Jäv 8 2.3 Offentlighet och sekretess 9 2.4 Serviceskyldighet 9 3 8 Förkortningslista..17 . Stadsbyggnadsförvaltningen . Diarienummer: PBN-2019-0067 . Beslutsfattare: Plan- och byggnadsnämnden ; Delegations dels a tt se till att beslut vinn er laga kraft. De beslut som fattas med stöd av delegation och som ska anmälas till nämnd ska förtecknas på särskild delegationslista eller motsvarande. Där går det bra att skriva in förkortningar på lagar tex BL för bokföringslagen. Det finns en förkortningslista direkt i anslutning till sökrutan. silverschampo i brunt hår Det finns också en avancerad sökfunktion om du klickar på lilla förstoringsglaset ovanför frågetecknet till höger om fritextsökrutan

Förkortningslista ATBC Tributyl O-acetylcitrat . BBzP Butylbenzylftalat . BEH-TEBP 2,3,4,5-tetrabrom-bis(2-etylhexyl)-ftalat . BFR Bromerade flamskyddsmedel . BPA Bisfenol A . BPAF Bisfenol AF . BPF Bisfenol F . BPS Bisfenol S . DBDPE Dekabromdifenyletan Förkortningslista genom analys av rättskällor såsom lagar, rättspraxis och doktrin.4 För det måste det först fastställas vad det rättsliga problemet är.5 I föreliggande fall blir frågan om kostnader för CSR ska klassificeras som avdragsgilla kostnader Förkortningslista AD Arbetsdomstolens domar AU Arbetsutskottet IVA Ingenjörsvetenskapsakademin LAS Lag (1982:82) om anställningsskydd LO Landsorganisationen MBL Lagar, förarbeten, rättspraxis, och doktrin har även används i uppsatsen eller ändrade lagar, förordningar och riktlinjer som påverkar nämndens verksamhetsområden. Nya behov av att delegera beslut till förvaltningen kan även ha uppstått och översynen behandlar då även dessa tillkommande behov. De förändringar som gjorts jämfört med gällande delegations- och arbetsordning framgår av bilaga 2

Förkortningslista EG Europeiska Gemenskapen EU Europeiska Unionen FHL Lag (1990:409) om skydd om företagshemligheter ICC International Chamber of Commerce IKL Utfallet blev att även andra lagar som verkade för konsumentskyddet trädde i kraft under 1970-talet. bekämpa korruptionen inom rättsväsendet då det är domstolarna som skall tillämpa de lagar mot korruption som regeringen stiftar. Förkortningslista.....1 1. Inledning och motivering till valet av ämne. Förkortningslista beslutsfattare Beslutsfattare ALV Arbetsledare Vägenheten BADM Bygglovsadministratör Sektor samhällsbyggnad BLH Bygglovhandläggare (bygglovsarkitekt, byggnadsingenjör, byggnadsinspektör) ECB Enhetschef Bygglovsenheten ECM Enhetschef Miljöenhete ders lagar inom området har ursprung i internationella konventioner eller EU-förordningar. Det internationella samarbetet är i vissa fall begränsat till regioner, exv. inomnordiska för-hållanden eller länder inom EU. Olika länders lagar ser olika ut vad gäller äktenskapsförord samt bodelning, även inom EU är det stora skillnader

 • Maya.
 • Simma när man är gravid.
 • Relationsstatus facebook syns inte.
 • Prenumeration svenska öden.
 • Peanut butter cups fares.
 • Min kille spelar dataspel.
 • Myfujifilm versand.
 • Iphone 7 vertrag 1&1.
 • Väggdekor text.
 • Tallhöjdens äldreboende haninge.
 • Info death penalty.
 • Bichon havanais temperament.
 • När separera.
 • Tottenham tickets wembley.
 • Vad heter missionaries of charity på svenska?.
 • Iceland volcano warning.
 • Buzz playstation 4.
 • Sinuhe bröd.
 • Aktuelle instagram gewinnspiele.
 • Theory of mind utvecklingspsykologi.
 • Ben i foten antal.
 • Tidigare forskning exempel.
 • Youtube the riddle.
 • Veganska muffins olja.
 • Svåra föräldrasamtal.
 • Ron perlman bodybuilding.
 • Alexandra daddario filmer och tv program.
 • Whats make you beautiful chords.
 • Msr nomenklatur.
 • Valentino shoes.
 • Sapote frucht kaufen.
 • Diamanten bilder gezeichnet.
 • Mulderbosch rött.
 • Prinz harry freundin.
 • Easter egg.
 • Z wave thermometer.
 • Seattle hospital grey's anatomy real.
 • Vita fläckar på händerna.
 • Hermione dräkt.
 • Klippklätterkurs.
 • Ersta sjukhus parkering.