Home

Registrerades rättigheter gdpr

Den registrerades rättigheter - GDPR - Cloud Lawye

De registrerades rättigheter - GDPR Summar

Dataskyddsförordningen GDPR - Datainspektione

 1. GDPR syftar till att stärka de registrerades rättigheter. Genom dataskyddsförordningen garanteras människor både insyn och möjlighet att påverka användandet av deras personuppgifter. Detta ställer krav på organisationerna: de ska både kunna förstå komplexa regelverk och kunna hantera dem korrekt
 2. Arbetsboken är ett komplement till Dataskyddsförordningen GDPR: Hantera registrerades rättigheter. Genom marginalhänvisningar är det lätt att hoppa mellan böckerna och varva teori och praktik. Tillsammans skapar böckerna möjlighet till ett djupare lärande inom ett komplext rättsområde
 3. Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) ska den registrerade få information när dennes personuppgifter behandlas. Sådan information ska lämnas av den personuppgiftsansvarige när uppgifterna samlas in, men även när den registrerade begär det. GDPR ställer upp vissa krav på vilken information som ska tillhandahållas den registrerade

De registrerades rättigheter - expowera

Datainspektionen har publicerat en rapport om klagomål avseende registrerades rättigheter. Rapporten anger de vanligaste nationella klagomålen som de har tagit emot sedan GDPR trädde ikraft den 25 maj 2018. Datainspektionen arbetar bland annat med att granska att företag följer gällande lagar och regler om behandlingen av personuppgifter De registrerades rättigheter. Alla registrerade har ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen, som i korthet innebär att de ska få information om att och hur deras personuppgifter behandlas och ha kontroll över sina egna uppgifter OneTrust webinar: De registrerades rättigheter enligt GDPR - Praktiska lärdomar & efterlevnad. Globala dataskyddslagar som GDPR har förändrat hur organisationer svarar på åtkomstbegäranden från registrerade. Lär dig effektiva sätt att upfylla begäranden och efterleva lagar

De registrerades rättigheter •En del av den nya förordningens mål är att ge de individer, så kallade registrerade, ökad kontroll över sina personuppgifter. •En del i detta är att de registrerade har fått ytterligare rättigheter i förhållande till de företag och organisationer som hanterar uppgifterna Förordningen definierar tydligt den registrerades rättigheter, vars personuppgifter behandlas av dessa fysiska och juridiska personer. GDPR ersätter Dataskyddsdirektiv 95/46/EG, som trädde i kraft 1995. Detta var i princip före internet De registrerades rättigheter. Som registrerad har man ett antal rättigheter när det gäller ens personuppgifter. De rättigheter som stadgas i GDPR fanns redan under tidigare lagstiftning, men i GDPR har rättigheterna stärkts och utökats. Rättigheter som är relevanta för socialtjänsten GDPR och PuL kräver att informationen når den registrerade. Man måste informera på en plats som man vet den registrerade besöker. Så om personen lägger in sina uppgifter i t.ex. ett anmälningsformulär på en hemsida där man vet den registrerade är inne kan man lägga in informationen på hemsidan

Vilka rättigheter har registrerade enligt - GDPR

 1. istration-Ekonomi\Personuppgiftshantering\3 Redovisande dokument\Info till registrerade\GDPR_registrerades_rattigheter_hemsida.docx 14. Information som ska tillhandahållas om personuppgifterna inte har erhållits från den registrerade 1
 2. GDPR - del 4 - Område 6. Varje person har rätt till . I det här området går jag igenom Dataskyddsförordningen. KAPITEL III - Den registrerades rättigheter (Rights of the data subject) 6. Varje person har rätt till att : se sina uppgifter, få felaktigheter tillrättade
 3. Den registrerade har ett antal rättigheter över den tid som deras personuppgifter behandlas eller lagras, enligt Dataskyddslagstiftningen. Dessa rättigheter är: Rätt till information/tillgång Rätt till rättelse.

Alla kategorier › GDPR › Arkivering och gallring Arkivering. Att spara handlingar som innehåller personuppgifter är en sorts behandling. Därför är det bra att sätta sig in i reglerna om arkivering och gallring. GDPR ger vissa lättnader för två sorters arkiv: Arkiv för allmänna intressen; Forskningsarkiv Den registrerades rättigheter. Du har rätt att hos Riksantikvarieämbetet få information om vilka uppgifter som behandlas om dig. Du har också möjlighet att begära att personuppgifterna rättas eller raderas, göra en invändning mot behandlingen eller begära en begränsning av behandlingen GDPR ger EU-medborgare kontroll över sina personliga data genom en uppsättning registrerades rättigheter (DSR, Data Subject Rights). Detta omfattar rätten att: Få åt information om hur personliga data används. Komma åt personliga data som lagras av en organisation. Begära att felaktiga personliga data tas bort eller korrigeras

Datainspektionen inleder granskningar av registrerades

En DPIA är en konsekvensbedömning, alltså en bedömning av den inverkan viss behandling av personuppgifter kan ha på den registrerades fri- och rättigheter. GDPR föreskriver att personuppgiftsansvarige före viss behandling ska vidta åtgärder som ska syfta till att bidra till ett förbättrat personuppgiftsskydd dataskyddsförordningen, GDPR Workshop I: Klassificera information i verksamheten Identifiera system och andra ytor där personuppgifter behandlas. Workshop II: • Den registrerades rättigheter att få tillgång till sina personuppgifter samt information till de registrerade GDPR ‐ De registrerades rättigheter De personer vars personuppgifter behandlas, de registrerade, har ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Dessa rättigheter innebär i korthet att de registrerade ska få infor För att vara säker på att uppfylla de registrerades rättigheter behöver ditt företag ha en god överblick över de personuppgifter som hanteras. Ni behöver också ha fungerande rutiner för att rätta/radera/flytta persondata när någon begär det. Läs K-mits steg-för-steg-guide för att implementera GDPR

Registrerades rättigheter Enligt GDPR har alla invånare i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) uttryckliga rättigheter i förhållande till organisationer som lagrar personuppgifter om dem Artikel 12 - Klar och tydlig information och kommunikation samt klara och tydliga villkor för utövandet av den registrerades rättigheter - EU allmän dataskyddsförordning, Easy readable text of EU GDPR with many hyperlinks DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER..... 36 4.1 S KYLDIGHET ATT LÄMNA INFORMATION TILL DEN REGISTRERADE ARTIKEL 13-15).. 36 4.2 A DVOKATS SKYLDIGHET A TT LÄMNA (förordningen kallas också GDPR utifrån den engelska förkortningen) börja tillämpas i alla EU:s medlemsstater Registrerades rättigheter. Registerutdrag Den registrerade har enligt regelverket om behandling av personuppgifter rätt att få information när hans eller hennes personuppgifter behandlas. Information ska bland annat lämnas om kontaktuppgift till den personansvarige, den rättsliga grunden för och ändamålet med behandlingen. Rättnin

Artikel 22 - Automatiserat individuellt beslutsfattande, inbegripet profilering - EU allmän dataskyddsförordning, Easy readable text of EU GDPR with many hyperlinks GDPR (dataskyddsförordningen) dataskyddspolicy som reglerar hur era medarbetare får hantera personuppgifter samt informativa texter riktade till registrerade i syfte att vara transparent mot dem och uppfylla deras rättighet till information. Processer GDPR stärker skyddet för dig som registrerad. Många av rättigheterna är saker som du redan har idag genom PuL. En nyhet är att du har rätt att kräva att dina uppgifter som du skapat eller generat kan porteras. Dina rättigheter är enligt GDPR, länkarna hänvisar vidare till datainsplektionens hemsida för mer information

Den registrerade kan alltid ifrågasätta om intresset är berättigat och då måste behandlingen upphöra tills det är utrett. Har den registrerade rätt så får man inte fortsätta. Tips! Nu finns det stöd för GDPR i vårt löneprogram Mer om GDPR & personal: Få gratis rådgivning genom vår GDPR-guide för HR & personal. 2 Kravet i artikel 26 i GDPR på ett inbördes arrangemang vid gemensamt personuppgiftsansvar får anses uppfyllt genom ett dokument, som undertecknas av förbunden och av Saco-S, där det redogörs för hur organisationerna delar på ansvaret för utövande av den registrerades rättigheter samt skyldigheterna att lämna information till de registrerade

Från den 25 maj 2018 tillämpas EU:s dataskyddsförordning - GDPR/DSF. extra skyddsvärda personuppgifter såsom särskilda kategorier/känsliga personuppgifter och personnummer samt vilka rättigheter som de registrerade har genom DSF. Utbildningen behandlar även IT-säkerhetsfrågor såsom data protection by design,. 8. Säkerställ individens rättigheter. Se till att det arbete med dataskydd som genomförs i organisationen genomsyras av att de registrerade individernas rättigheter är i fokus. Se till att ni har rutiner på plats för att säkerställa att ni kan uppfylla alla rättigheter som de registrerade har enligt dataskyddsförordningen GDPR. Syftet med dataskyddsförordningen är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, De registrerades rättigheter. De personer vars personuppgifter behandlas, de registrerade, har ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen

GDPR - vanliga frågor och svar - Datainspektione

 1. De registrerades rättigheter. Det är också viktigt att de registrerades rättigheter framgår i dataskyddspolicyn. De registrerade personerna har bland annat rätt att konstradsfritt få tillgång till sina personuppgifter som företaget behandlar. Registrerade personer har också rätt till korrigering av felaktiga personuppgifter
 2. - Dataskyddsförordningen, GDPR, ökar kraven på organisationer som samlar in och hanterar personuppgifter och stärker enskildas rättigheter. Exempelvis genom att inför ett enhetligt sätt att hantera incidenter och att processer för att tillgodose den registrerades rättigheter integreras i övriga kundprocesser
 3. Se Svar på DSR-begäranden (registrerades rättigheter) för att exportera Power Apps kunddata. Ta bort. Rätten att ta bort personuppgifter från en organisations kunddata är ett viktigt skydd i allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)
 4. Den registrerades rättigheter Det ska vara enkelt för dina respondenter att när som helst ändra eller återkalla sitt samtycke och radera deras uppgifter från din undersökning. Med den nya respondent-sökfunktionen i SurveyXact är det enkelt för dig att isolera svaren från den enskilda respondenten och ändra eller radera dessa uppgifter från din undersökning
 5. GDPR innebar skärpta regler och stärkta rättigheter för de registrerade jämfört med de gamla reglerna. En rekryteringsprocess innebär behandling av många olika typer av personuppgifter, såväl känsliga personuppgifter som mer harmlösa personuppgifter. Inhämtandet av referenser kan, i normala fall, ske med stöd av intresseavvägning
 6. Rättigheter. De nya bestämmelserna anger att den registrerade har en uppsättning rättigheter. Som med principerna är det inte möjligt att gå igenom rättigheterna i detalj. Den registrerade har bland annat rätt till tillgång, rätt till rättelse och rätt till radering under vissa förutsättningar
 7. BEGÄRAN ENLIGT DATASKYDDSFÖRORDNINGEN (GDPR) KAPITEL 3 - Den registrerades rättigheter För att vi ska vara säkra på din identitet och kunna söka efter dina uppgifter hos oss ber vi dig svara på ett antal frågor i formuläret nedan. Kom ihåg att underteckna din begäran

DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER. 7.1 TILLGÅNG, RÄTTNING OCH RADERING. Den registrerade har rätt att vända sig till FÄ i egenskap av personuppgiftsansvarig och begära tillgång till de personuppgifter som FÄ behandlar och även informeras om bland annat ändamålen med behandlingen och vilka som mottagit personuppgifterna GDPR omfattar även bostadsrättsföreningar och gäller från 25/5 2018. Syftet är att stärka den enskildes skydd och rättigheter vad gäller lagring och användande av personuppgifter (i vårt fall uppgifter om boende i våra föreningar). Den registrerades rättigheter

Dataskyddsförordningen (GDPR) - Datainspektione

 1. ering, bedrägerier eller liknande måste även den registrerade informeras så att denne kan vidta nödvändiga åtgärder
 2. Här har vi samlat några centrala ord och begrepp som det är bra att ha koll på i GDPR-arbetet. * Avtal med den registrerade * Behandling av personuppgifter * Dataportabilitet * Dataskyddsombud * Dataskyddspolicy * Informationssäkerhetspolicy * Intresseavvägning * Känsliga personuppgifter * Krypterade personuppgifter * Missbruksregeln * NIS-direktivet * Personuppgift.
 3. GDPR hjälpen är en kostnadseffektiv molntjänst som hjälper dig att hantera dina kundregister enligt kraven i dataskyddsförordningen. I tjänsten hanterar du dina register tryggt och säkert med full spårbarhet samtidigt som de blir åtkomliga vart du än befinner dig

Vi tillhandahåller denna policy med dessa riktlinjer för att informera om hur vi hanterar personuppgifter. Policyn är till för att tillvarata de rättigheter och den integritet som krävs av oss som företag och utgår från GDPR-förordning (General Data Protection Regulation). Denna policy omfattar Ventim Ventil & Instrument AB. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera denna policy. I den här kursen kommer vi att ge dig grundläggande kunskaper i dataskyddsförordningen (GDPR). Kursen består av sex avsnitt med underliggande kursmoment som ni ser i listan nedan. Ni kommer att få ta del av föreläsningar, repetitionsdelar och textavsnitt. Kursen avslutas med en sammanfattning oc De individuella rättigheterna blir starkare under GDPR och de registrerade får en förstärkt rättighet att utöva kontroll över sina personuppgifter. Varje organisation har nu en tidsfrist om 30 dagar att sammanställa och lämna ut kopia av en registrerads begäran av utdrag på dess personuppgifter

Registerutdrag och rättelser - Datainspektione

Information om Pauser Medias behandling av personuppgifter Från den 25 maj 2018 ersätts PUL (Personuppgiftslagen) av den nya dataskyddsförordningen GDPR. Förordningen gäller som lag i samtliga EU:s medlemsländer och innehåller 99 artiklar. Förordningen omfattar samtliga organisationer som på något sätt behandlar personuppgifter. Syftet är att.. registrerades rättigheter). GDPR har det inte, men ett undantag för vad en person gör som ett led i verksamhet av rent privat natur eller som har samband med hans eller hennes hushåll. Artikel 12 - 15 GDPR. När PUL upphävs den 25 maj och ersätts av den nya dataskyddsförordningen förstärks de registrerades rättigheter. De ges en rätt att få sina uppgifter rättade eller raderade eller att personuppgiftsbehandlingen begränsas Den registrerades rättigheter. Som registrerad hos oss kan du alltid göra dina rättigheter gällande. Genom att klicka på länkarna nedan finner du information om behandlingen samt om dina rättigheter. Personuppgiftsbehandling och rättigheter, information till anställda hos kunder och leverantöre

Rättigheter för registrerade i kvalitetsregister - RC

 1. Dataskyddsförordningen GDPR: Hantera registrerades rättigheter beskriver alla rättigheterna på djupet. Svåra rättsregler benas ut både i ord och i pedagogiska illustrationer. Dela Dataskyddsförordningen GDPR - hantering av rättigheter: Dataskyddsförordningen GDPR.
 2. rättigheter. Bakgrund. EU har antagit en Dataskyddsförordning, kallad GDPR. GDPR har till syfte att öka skyddet för personuppgifter och den personliga integriteten för alla EU-medborgare. Med GDPR införs ett omfattande regelverk med både rättigheter för den registrerade och med skyldigheter som ställer kra
 3. Dataskyddsförordningen (GDPR) ställer höga krav på den som behandlar personuppgifter. I de fall vi bedömer att personuppgiftsbehandlingen medför hög risk för att den registrerades rättigheter och personliga integritet kränks, genomför vi konsekvensbedömning för att säkerställa att bolaget har ett lämpligt dataskydd
 4. 4 den registrerades rÄttigheter 4.1 RÄTT TILL TILLGÅNG Den registrerade har rätt att vända sig till Bostadsrättsföreningen i egenskap av personuppgiftsansvarig och begära tillgång till de personuppgifter som Bostadsrättsföreningen behandlar och även informeras om bland annat ändamålen med behandlingen och vilka som mottagit personuppgifterna
 5. GDPR förbättrar skyddet för dina personuppgifter och ger dig fler metoder för att styra behandlingen av dina uppgifter. behandlingen av personuppgifter inom organisationen sannolikt orsakar risk relaterad till registrerades rättigheter och friheter, eller; organisationen behandlar känsliga uppgifter

Vilka rättigheter har jag som registrerad efter GDPR

Dataskyddsförordningen GDPR: Hantera registrerades rättighe

b) Registrerades rättigheter enligt artiklarna 12-22. c) Överföring av personuppgifter till en mottagare i ett tredjeland eller en internationell organisation enligt artiklarna 44-49. d) Alla skyldigheter som följer av medlemsstaternas lagstiftning som antagits på grundval av kapitel IX Dataskyddsförordningen (GDPR) ställer höga krav på den som behandlar personuppgifter. Denna skrivelse syftar till att informera om vilka personuppgifter som Stokab behandlar, varför vi behandlar personuppgifterna, vilka rättigheter du har som registrerad och hur du tillvaratar dina rättigheter Dataskyddsförordningen listar detaljerat rättigheterna för registrerade personer. Både er organisation och era system måste tillsammans uppfylla kraven. Varje behandling av personuppgifter måste, enligt dataskyddsförordningen, vila på en laglig grund. Personuppgifter enligt GDPR Man måste alltså kunna hantera den registrerades rättigheter även i ostrukturerat material. Till exempel måste man informera människor om när deras personuppgifter används i ostrukturerat material. GDPR sammanfattning - Snabbguide: - Ni får inte samla in fler personuppgifter än nödvändigt Artikel 15 - Den registrerades rätt till tillgång - EU allmän dataskyddsförordning, Easy readable text of EU GDPR with many hyperlinks

GDPR - hantera registrerades rättigheter - Arbetsbo

Korrigera, ändra eller radera personuppgifter i enlighet med de rättigheter som de registrerade har enligt GDPR. Upptäcka och rapportera dataintrång, läckage eller andra incidenter som berör personuppgiftshanteringen. Visa att ni behandlar personuppgifter i enlighet med GDPR Dataombudsmannens byrå konstaterar vidare att några av klagomålen avsett de registrerades begäran om utövandet av deras rättigheter enligt GDPR, och att Independent Consulting Oy inte hade svarat på de registrerades begäran utan onödigt dröjsmål och inom högst en månad efter mottagandet av begäran enligt artikel 12 i GDPR

Integritetspolicy – GDPR » Pronova Interior

Informationstextmall och vägledning GDPR - SK

De registrerades rättigheter • Rätt till rättelse - se bild Korrekthet • Rätt till radering: • Gäller inte enligt artikel 17.3 d) EU:s dataskyddsförordning om behandlingen är nödvändig för arkivändamål av allmänt intresse m.m. i den utsträckning som rätten omöjliggör eller avsevärt försvårar uppnåendet av syfte Denna rättighet bör inte heller påverka den registrerades rätt att få till stånd radering av personuppgifter och de inskränkningar av denna rättighet vilka anges i denna förordning och bör i synnerhet inte medföra radering av personuppgifter om den registrerade som denne har lämnat för genomförande av ett avtal, i den utsträckning och så länge som personuppgifterna krävs för.

Som grundläggande krav uppställs i artikel 28.3 i GDPR att ett personuppgiftsbiträdesavtal bland annat ska ange föremålet för behandlingen, behandlingens varaktighet, art och ändamål, typen av personuppgifter, kategorier av registrerade, samt den personuppgiftsansvariges skyldigheter och rättigheter I Kanta-tjänsternas verksamhet beaktas den registrerades rättigheter som tillkommer medborgarna både enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning och enligt nationell lagstiftning Registrerade Lagstiftare Bakgrund: GDPR-spelarna. Bakgrund: Dataskyddsregelverket from 25 maj 2018 •EU:s dataskyddsförordningen, GDPR •Om behandlingen hög risk för de registrerades rättigheter •Kartlägg vilka åtgärder som behövs för riskminimerin 4 den registrerades rÄttigheter 4.1 RÄTT TILL TILLGÅNG Den registrerade har rätt att vända sig till Bostadsrättsföreningen i egenskap av personuppgiftsansvarig och begära tillgång till de personuppgifter som Bostadsrättsföreningen behandlar och även informeras om bland annat ändamålen med behandlingen och vilka som mottagit personuppgifterna I enlighet med GDPR artikel 9.2 är behandlingen ofta nödvändig för att den personuppgiftsansvarige eller den registrerade ska kunna fullgöra sina skyldigheter och utöva sina sär skilda rättigheter inom arbetsrätten. Behandlingen kan i löneprocessen vara nödvändig för att skydda den registrerades eller någon annan fysisk person

Datainspektionen rapport om klagomål avseende

Myt: Reglerna i GDPR gäller endast de personuppgifter som behandlas digitalt. Nej, GDPR är teknikneutralt. krav och regler samt att man har rutiner för att exempelvis ge rätt information till registrerade och bemöta registrerades rättigheter Den personuppgiftsansvariges ansvar och skyldigheter förtydligas och utökas och de registrerades rättigheter förstärks.; Ni kan till exempel behöva införa nya rutiner för att tillmötesgå dataskyddsförordningens utökade krav på öppenhet och de registrerades rättigheter. I större organisationer kan detta få stor påverkan i frågor om budget, IT-system, personal, styrning och. GDPR ger individer (eller registrerade personer) vissa rättigheter i samband med bearbetningen av deras personuppgifter, bland annat rätten att få felaktiga uppgifter korrigerade, att få uppgifter borttagna eller att bearbetningen av dessa begränsas, att erhålla uppgifter och att begära att uppgifter överförs till en annan personuppgiftsansvarig

Video: De registrerades rättigheter - Högskolan i Borå

Oro inför EU:s kommande datalagstiftning - SydsvenskanKulturenskurser: Dataskyddsförordningen – GDPR En översiktMåste du inventera din data under GDPR? - HanterarIncidentrapportering – DataskyddsombudMall årsrapport 2019 för dataskyddsombud (DSO/DPO

GDPR står för General Data Protection Regulation och blir lag i alla EU och EES länder från 25 maj i år. Många regler liknar dagens Personuppgiftslag men i flera avseenden skärps kraven. En av de mest framträdande ändringarna är att en sanktionsavgift om upp till 4 % av företags årsomsättning införs om man bryter mot reglerna Lagen kompletterar GDPR, den tar inte över GDPR, (tryckfrihetsförordningen reglerar enskildas rättigheter gentemot myndigheter), Fråga: I artikel 14 Information som ska tillhandahållas om personuppgifterna inte har erhållits från den registrerade punkt 5,. Artikel 26 - Gemensamt personuppgiftsansvariga - EU allmän dataskyddsförordning, Easy readable text of EU GDPR with many hyperlinks GDPR (General Data Protection Regulation) Rättigheter såsom registrerad. Registrerade har i vissa fall rätt att begära att få information om huruvida personuppgifter som rör den registrerade behandlas och i så fall rätt att få tillgång till personuppgifterna i form av ett s.k. registerutdrag

 • Oath meaning.
 • Sopstrejken flashback.
 • Nike skor billigt.
 • Vilrum dagsljus.
 • What does airbnb charge.
 • I7 5820k vs i7 7700k.
 • Vr glasses for pc.
 • Loris malaguzzi böcker.
 • Par frågor spel.
 • Håkäring attack.
 • Evenemang ludvika 2017.
 • Karin mamma andersson galleri.
 • Tank gg compare.
 • Huvudet på skaft engelska.
 • The sims 4 slow.
 • Formula one youtube.
 • Gnälliga gamla gubbar.
 • Shampoo och balsam bäst i test.
 • Inavel mellanöstern.
 • Interpolation formula.
 • Crossfit games 2017 movie.
 • Blåmärken.
 • Iktorivil mot ångest.
 • Partidagarna i nürnberg.
 • Snabbkommando touchpad.
 • Awo unterwellenborn.
 • Lexus ls 400.
 • Polizei hofgeismar einsätze.
 • Sender club lustenau fotos.
 • Iphone 7 plus screen size.
 • Begagnad restaurangutrustning malmö.
 • Nordbrand nordhausen online shop.
 • Taittinger champagne.
 • 2 zimmer wohnung günzburg mieten.
 • Taliesin & evitel.
 • Inlagd västeråsgurka per morberg.
 • Finanskrisen japan.
 • Ny tid wikipedia.
 • W2 professur gehalt 2016.
 • Komparse steuererklärung.
 • Pdf writer gratis.